copyright_istock

На 07 януари 2015 г. Апелативния съд в Милано, постановено на решение по делото между Yahoo! Italia Srl и Yahoo! Inc. срещу Reti Televisive Italiane SpA (RTI), един от най-големите телевизионни оператори в Италия. Историята на делото е следната: RTI съди Yahoo! Italia S.r.l. и Yahoo! Inc. (Yahoo!) за възпроизвеждане чрез тяхната платформа Yahoo! Video-sharing platform (Yahoo! Video Italia), на видеоклипове чиито авторски права принадлежат на RTI. Ищецът RTI поиска отстраняването на тези клипове и прилагането от Yahoo! на филтриране и блокиране на системата им, за да се откриват и предотвратяват всякакви нарушения на авторските права. Апелативният съд заключи, че отговорността на доставчика на хостинг услуги е само изключителна т.е отговорността му може да бъде ангажирана само ако той участва активно в действията на качване или ако е бил наясно с незаконността на съдържание или използването на същото и не предприеме действия по премахването му.

Първото решение по делото от 19 май 2011 г. на Съда на Милан беше благоприятна за RTI. Мотивите на първоинстанционния съд бяха, че Yahoo! e действал като доставчик на Интернет услуги (Internet Service Provider – ISP) и, следователно, не може да се ползва от изключението на отговорност, посоченo в Директива 2000/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000, (Директива за електронната търговия) за неутрален, автоматичен и пасивен доставчик на Интернет услуги.

Апелативният съд отмени първоинстанционното решение, прилагайки принципите, изложени от Съда на Европейския съюз в следните съдебни решения C-314/12, 27 Март, 2014 и C-314/12, 24 Ноември 2011, в които е отделено особено внимание на баланса между свободата на изразяване и информация и правото на упражняване на дейност и бизнес, по отношение на защитата на правата на интелектуална собственост. Окончателното решение на Апелативния съд се ръководи и от принципите, изложени в Директива 2004/48, според които:

„Защитата на интелектуалната собственост следва да даде възможност на изобретателя или създател да извлече законна печалба от своето изобретение или творение … В същото време, тя не трябва да пречи на свободата на изразяване, свободното движение на информация или защита на личните данни , включително и в Интернет. „

Така защитата на други основни права, може да надделее над защитата на правата на интелектуална собственост.

Основните изводи от Апелативния съд са следните:

1. Определението за „активен доставчик на хостинг услуги“ не се отнася за Интернет хостинг услуги, ако съответният доставчик не участва по никакъв начин в управлението на съдържанието, публикувано от потребителите.
2. Съгласно италианското и европейското законодателство, доставчикът на хостинг услуги не е длъжен да проверява собствеността на авторските права върху материалите качени от потребителите.
Следователно, доставчикът на хостинг услуги би бил отговорен, само ако участва активно в дейността на качване или е наясно с незаконността на качваното съдържание или използване на материала и не го премахне. Съгласно посочените принципи, доставчикът на хостинг услуги трябва да гарантира неутралитет, с оглед свободата на изразяване и на информация в рамките на Интернет, която неутралност би била ограничена от използването на филтриране и блокиране на системата, както е поискано от RTI.

Това решение може да представлява повратна точка в дебата в Италия по отношение на отговорността на доставчиците на Интернет услуги относно нарушението на авторските права на потребителите.

На 07 януари 2015 г. Апелативния съд в Милано, постановено на решение по делото между Yahoo! Italia Srl и Yahoo! Inc. срещу Reti Televisive Italiane SpA (RTI), един от най-големите телевизионни оператори в Италия. Историята на делото е следната: RTI съди Yahoo! Italia S.r.l. и Yahoo! Inc. (Yahoo!) за възпроизвеждане чрез тяхната платформа Yahoo! Video-sharing platform (Yahoo! Video Italia), на видеоклипове чиито авторски права принадлежат на RTI. Ищецът RTI поиска отстраняването на тези клипове и прилагането от Yahoo! на филтриране и блокиране на системата им, за да се откриват и предотвратяват всякакви нарушения на авторските права. Апелативният съд заключи, че отговорността на доставчика на хостинг услуги е само изключителна т.е отговорността му може да бъде ангажирана само ако той участва активно в действията на качване или ако е бил наясно с незаконността на съдържание или използването на същото и не предприеме действия по премахването му.

Първото решение по делото от 19 май 2011 г. на Съда на Милан беше благоприятна за RTI. Мотивите на първоинстанционния съд бяха, че Yahoo! e действал като доставчик на Интернет услуги (Internet Service Provider – ISP) и, следователно, не може да се ползва от изключението на отговорност, посоченo в Директива 2000/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000, (Директива за електронната търговия) за неутрален, автоматичен и пасивен доставчик на Интернет услуги.

Апелативният съд отмени първоинстанционното решение, прилагайки принципите, изложени от Съда на Европейския съюз в следните съдебни решения C-314/12, 27 Март, 2014 и C-314/12, 24 Ноември 2011, в които е отделено особено внимание на баланса между свободата на изразяване и информация и правото на упражняване на дейност и бизнес, по отношение на защитата на правата на интелектуална собственост. Окончателното решение на Апелативния съд се ръководи и от принципите, изложени в Директива 2004/48, според които:

„Защитата на интелектуалната собственост следва да даде възможност на изобретателя или създател да извлече законна печалба от своето изобретение или творение … В същото време, тя не трябва да пречи на свободата на изразяване, свободното движение на информация или защита на личните данни , включително и в Интернет. „

Така защитата на други основни права, може да надделее над защитата на правата на интелектуална собственост.

Основните изводи от Апелативния съд са следните:

1. Определението за „активен доставчик на хостинг услуги“ не се отнася за Интернет хостинг услуги, ако съответният доставчик не участва по никакъв начин в управлението на съдържанието, публикувано от потребителите.
2. Съгласно италианското и европейското законодателство, доставчикът на хостинг услуги не е длъжен да проверява собствеността на авторските права върху материалите качени от потребителите.
Следователно, доставчикът на хостинг услуги би бил отговорен, само ако участва активно в дейността на качване или е наясно с незаконността на качваното съдържание или използване на материала и не го премахне. Съгласно посочените принципи, доставчикът на хостинг услуги трябва да гарантира неутралитет, с оглед свободата на изразяване и на информация в рамките на Интернет, която неутралност би била ограничена от използването на филтриране и блокиране на системата, както е поискано от RTI.

Това решение може да представлява повратна точка в дебата в Италия по отношение на отговорността на доставчиците на Интернет услуги относно нарушението на авторските права на потребителите.

Източник: www. iplawwatch.com published by K&L Gates